Publikacje

  • You are here:
  • Home
  • Publikacje

Publikacje prof. dr hab. Moniki Urbaniak

Komentarz do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Opis za Medbook: Unikalny na rynku wydawniczym komentarz do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Kompleksowe i omówienie przepisów dotyczących ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Praktyczny przewodnik do wszystkich podmiotów stosujących przepisy dotyczące ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Publikacja adresowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do OEI, administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek ZIAREN Inspekcji Sanitarnej i innych jednostek sektora zdrowia publicznego, organizacji pozarządowych oraz szkół.
Wydawnictwo Versalius

Komentarz do Konstytucji RP art. 2

Prezentowany tom zawiera komentarz do niezwykle ważnego przepisu Konstytucji, będącego jedną z naczelnych zasad ustroju. Wydawnictwo Difin

Zawód diagnosty laboratoryjnego. Aspekty prawne i organizacyjne

To najnowsze kompendium wiedzy prawno-organizacyjnej dla: menedżerów szpitalnych i ambulatoryjnych laboratoriów diagnostycznych, osób wykonujących zawód diagnosty laboratoryjnego, osób zawodowo związanych z sektorem ochrony zdrowia, studentów kierunków prawnych i medycznych.
Wydawnictwo: Mocmedia

Prawo medyczne w pigułce

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa medycznego.

Wydawnictwo CH Beck

Ustawa o produktach kosmetycznych. Komentarz

Pierwsze na rynku wydawniczym, szczegółowe omówienie ustawy z 4.10.2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227), która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 30.3.2001 r. o kosmetykach.

Wydawnictwo CH Beck

Aspekty publicznoprawne organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Republice Włoskiej

Monografia stanowi pierwsze, kompleksowe opracowanie poświęcone zagadnieniu organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Republice Włoskiej. Rozważania odnoszą się do okresu od zjednoczenia Włoch do chwili obecnej. Publikacja ma charakter prawny, jednak ze względu na jej problematykę w pracy poruszone są również aspekty ekonomiczne i historycznoprawne. Praca składa sie z ośmiu rozdziałów, zakończenia, wykazu literatury i aktów prawnych.

Wydawnictwo Tnoik Toruń

Sąd Konstytucyjny w Republice Włoskiej

W opracowaniu przedstawiono instytucję Sądu Konstytucyjnego w systemie organów państwowych, a także specyfikę jego działalności. Zasadniczym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie o pozycję i zakres rzeczywistej władzy Włoskiego Sądu Konstytucyjnego i omówienie wybranych problemów sądownictwa konstytucyjnego w Republice Włoskiej. Jego usytuowanie powoduje, że nie jest on uważany za instytucję sądową, lecz ma charakter arbitra rozwiązującego spory kompetencyjne między władzami państwa a regionami, pełniącego rolę stabilizatora w systemie konstytucyjnym opartym na trójpodziale władzy i autonomii regionalnej.

Wydawnictwo Tnoik Toruń

Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczącą dokumentacji medycznej z perspektywy prawnej, jak i zarządczej, z uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych oraz kwestii sądowo-lekarskich. Autorzy szczegółowo omówili specyfikę postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych oraz standardy akredytacyjne.

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Pacjent a system ochrony zdrowia. Aktualne problemy

Słusz­nie podno­si się w li­te­ra­tu­rze przedmio­tu, że pa­cjent sta­no­wi pod­sta­wę i za­sad­ni­czy cel funk­cjo­no­wa­nia każ­de­go sys­te­mu ochro­ny zdro­wia. Ro­zwa­ża­jąc pro­ble­ma­ty­kę rów­ne­go do­stę­pu do świad­czeń, ich ja­ko­ści, efek­tyw­no­ści kosz­tów czy opty­ma­li­za­cję spo­so­bu or­ga­ni­za­cji i wy­ko­ny­wa­nia świad­czeń, za­wsze w cen­trum tych roz­wa­żań po­zo­sta­je pa­cjent. Ni­niej­sza książ­ka sta­no­wi zbiór osiem­na­stu tek­stów przy­go­to­wa­nych za­rów­no przez prak­ty­ków, jak i teo­re­ty­ków, po­świę­co­nych róż­no­rod­nej pro­ble­ma­ty­ce, któ­rej jed­nak za­sad­ni­czą osią roz­wa­żań jest po­zy­cja pa­cjenta w sys­te­mie opie­ki zdro­wot­nej.

Wydawnictwo UM Poznań

Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza

Celem niniejszej książki jest analiza katalogu wolności i praw socjalnych oraz ekonomicznych, a w szczególności stopnia ich ochrony w Polsce i we Włoszech, na tle uregulowań europejskich obowiązujących w tej materii.

Wydawnictwo Adam Marszałek

 

Prawo medyczne w pigułce

Książka z pewnością będzie przydatna studentom wydziałów lekarskich, nauk o zdrowiu, a także prawnikom oraz lekarzom i innym osobom wykonującym zawód medyczny. Omówione w niej zostaną wszystkie najważniejsze instytucje prawa medycznego, a także najważniejsze zmiany szeroko pojętego prawa medycznego.

 

Wydawnictwo: C.H. Beck

 

Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce

Wydawnictwo UM Poznań

 

 

Praktyczne aspekty prawa medycznego

Monografia ta, wedle zamierzeń jej redaktora, to zbiór analiz wybranych, bardzo aktualnych i budzących zainteresowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących prawa medycznego, m.in. o kwestii sprzeciwu in futuro, o ochronie embrionów w trakcie badań in vitro, o orzekaniu o zdarzeniach medycznych, o prawie do transplantacji, o prawie pacjenta do informacji, o sprawach cywilnych tyczących się kwestii błędu medycznego, czy wreszcie o prawnych i etycznych uwarunkowaniach promocji usług medycznych, pobierania opłat przez publiczne podmioty lecznicze czy o profilaktyce uzależnień.

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

 

Zawody zaufania publicznego? Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej radców prawnych i lekarzy

W monografii podjęto problem charakteru zawodu zaufania publicznego, odniesiono się do sprawy zawodów regulowanych w systemie prawnym Unii Europejskiej, przedstawiono tradycję samorządów prawniczych w Polsce, podejmując także szczegółowe problemy odnoszące się do podstaw prawnych odpowiedzialności.

Wydawnictwo Nauka i Innowacje